Kapittel 3 (2018)

Her finner du hjelp og løsningsforslag til oppgavene i kapittel 3. 

  

 

Viktig: Mange av oppgavene er diskusjonsoppgaver, og dere bør ta gode notater slik at dere husker argumentene senere.

 

3.2 Lav fuktighet, nede i permafrost med - 18 o C.

Les mer på https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/svalbard_global_frohvelv/id462220/

3.4     

a) Eks. myr (ulike typer), skog (mange ulike typer), fjell … osv.

b) Sjekk hvilke naturtyper Miljødirektoratet har prioritert å ta vare på.

3.5

a) Nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold.

b) 15: ulv, rødrev, fjellrev, mårhund, jerv, grevling, oter, ilder, mink, mår, røyskatt, snømus, isbjørn, brunbjørn, gaupe. (hvor mange av disse finnes i ditt nærmiljø?)

3.6 Søk på Internett eller bruk oppslagsbøker: kjempebjørnekjeks, tromsøpalme, Heracleum mantegazzianum.

3.7

a) Søk både etter tropisk og temperert regnskog. Finner du regnskog i Norge? (Svar: ja, f.eks. i Trøndelag og Rogaland!)

3.8

a) En endemisk art er en art som har sin utbredelse til et svært avgrenset område.

b) En del korgplanter og arter av asal.

c) Nei, ikke egentlig truede, selv om de er sjeldne.

d) Går ut på at noen arter overlevde istiden fordi de overvintret på isfrie steder (denne er av mange biologer bare regnet som en hypotese, og den er omstridt).

3.10

a) Tømmer, gjenreising av skog.

b) Den er svært overlevelses-dyktig, og overlever til og med saltvannsprøyt langs kysten. Fjernes ved hogst, fjerne nye spirer i flere år etter hogst.

3.11

a) De 20 målene er listet opp på Miljøverndepartementet sine sider, eks. på noen av disse punktene er:

«senest innen2020

  • er folk oppmerksomme på verdiene av biologisk mangfold, og hva de kan gjøre for å bevare mangfoldet og bruke det på en bærekraftig måte
  • er virkemidler, inkludert subsidier, som er skadelige for biologisk mangfold fjernet, faset ut eller endret ..
  • har myndigheter, næringsliv og interessenter på alle nivå satt i gang eller gjennomført planer for bærekraftig produksjon og forbruk, og har holdt konsekvensene ved bruk av naturressurser godt innenfor trygge økologiske grenser».

b) Det er den protokollen som ble vedtatt på møtet i Japan, og den har som formål å bevare det biologiske mangfoldet. Denne avtalen regnes som svært betydningsfull for at et godt miljø skal kunne bevares på jorda.

3.12

a) III inneholder regler om forvaltning av alle arter. IV omhandler fremmede organismer.

b) § 17: alminnelige regler om annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk. Les den. Diskuter deretter innholdet og formuler et utdrag.

3.13

a) Stikkord for de fire verneformene er (diskuter forskjellene):

  • Nasjonalpark: store inngrep (veier, hytter, alpinanlegg) ikke tillatt.
  • Naturreservat: aktiv skjøtsel for å bevare området er tillatt.
  • Landskapsvern: næringsvirksomhet kan tillates.
  • Artsfredning: freder og beskytter enkeltarter, men ikke leveområdet.

3.15

b) Hvilke paragrafer beskytter fjellreven, mens rødreven kan/bør skytes? (sjekk spesielt §15, 17, 23, 24)