Kapittel 12 (2013)

Her finner du råd, løsningsforslag og tips til oppgavene i kapittel 12 Vårt sårbare naturmiljø.

12.1.1 Å forvalte betyr å bestyre, ha hånd om.

12.1.2 Sjekk artsdatabanken.no.

12.1.3 Sjekk artsdatabanken.no.

12.1.4 Suksesjon er et nøkkelord i vg1, naturfag. Hva slags område jobbet dere med da? Gjenvoksing av skog? Nyetablering av planter etter veibygging? Beskriv det dere brukte som eksempel i 1Na.

12.1.5 Primærsuksesjon er når nye arter etablerer seg i et område som fra starten er helt øde. Sekundærsuksesjon er vekst etter f.eks. en skogbrann eller flom. Dvs. at det finnes frø og mikroorganismer der.

12.1.6 Suksesjon følger så godt som alltid et mønster, med bestemte arter som dukker opp først, andre arter følger etter denne (ofte) i en bestemt rekkefølge.

 

12.2.1 Alle påvirkninger fra mennesket: artsutryddelse, klimaendringer, fragmentering osv.

12.2.2 Arter og gener går tapt. Et næringsnett/en næringskjede kan kollapse.

12.2.3 a) Bærekraftig bruk vil si å utnytte naturens goder samtidig som vi sikrer bevaring for framtiden.

b) Diskuter gjerne ut fra lokale forhold der dere bor.

12.2.4 Bedre å vente med bruk av naturen dersom vi ikke kjenner konsekvensene: tvilen skal komme naturen til gode. Den som påvirker/forurenser naturen, må betale for å rydde opp.

12.2.5 Loven skal sikre vern og bærekraftig bruk av naturen.

 

12.3.1 a) Det er naturlig at naturen endres over tid, men menneskets påvirkning, f.eks. overbeskatning av arter, endrer naturen unaturlig kjapt.

b) Arter og økosystemer kan gå tapt.

c) Med økologisk tålegrense mener vi hvor mye belasning et økosystem kan klare uten å ødelegges.

 

12.4.1 Et overskuddsområde har så gode biotiske og abiotiske forhold at det produseres et overskudd av individer, positiv vekstrate. I et underskuddsområde er vekstraten negativ.

12.4.2 Fragmentering skjer ved grøfting av myrer, ved utbygging av veier, jernbane, flyplasser, byggefelt osv.

12.4.3 Når et økosystem fragmenteres, endres habitatene og områder kan bli isolert. Ulike bestander av dyr fra samme art finner ikke hverandre. Populasjonene blir mindre og med mindre genetisk mangfold, større grad av innavl. De kan dø ut.

 

12.5.1 a) Vanndamp, karbondioksid, metan.

b) Det er svært sannsynlig at økt utslipp av drivhusgasser (=klimagasser) har gitt global temperaturøkning de siste 150 årene.

12.5.2 IPCC er FNs klimapanel. Der finnes ekspertgrupper innen mange fagfelt. De innhenter informasjon fra mange av verdens ledende forskere.

12.5.3 Se side 408-409, som viser en tipunkts oversikt.

12.5.4 a) Det er vel ikke feil å si at selv om mange land underskriver en avtale som skal beskytte og bevare miljøet, følger de ikke opp de vedtak de har forpliktet seg til å jobbe mot.

  1. b) En videreføring av Kyotoavtalen. Kyoto 2 skal gjelde fram til 2020.

12.5.5 Isen i Arktis smelter, landområder i Asia legges under vann, mer erosjon.

12.5.6 Det går så fort at levende organismer ikke rekker å evolvere i samme tempo.

12.5.7 Bruk ekstraruta s. 408 + Internett.

12.5.9 Tilbakekoplingseffekter innen dette fagfeltet betyr det samme som da du leste om enzymer i kapittel 2. Positiv tilbakekopling er effekter som gjør at klimaendringer går fortere, men negativ tilbakekopling er faktorer som bremser de menneskeskapte klimaendringene.

12.5.10 Viktig diskusjon å ta i klassen!

 

12.6.1 Sorter/resirkulere søppel, gå istedenfor å kjøre bil, redusere ditt personlige forbruk, tenke før du kaster og så kjøper nytt, gi bort klær og andre ting du ikke ønsker å bruke til f.eks. Fretex.

 

12.7.1 Det hjelper mye bedre dersom mange land velger miljøbevarende strategier, og at de er enige i hva de alle bør gjøre.

12.7.2 Det er i dag en svært skjev fordeling i forbruk av ressurser mellom de rike og de fattige landene. Mange av de fattige landende produserer mye av de varene vi i de rike landene kjøper. Mye av vareproduksjonen der gir store forurensningsproblemer lokalt.

12.7.3 Bruk vil si å benytte seg av naturens produserte ressurser på en bærekraftig måte. Overforbruk er ikke bærekraftig.

12.7.4 Arealforbruket i Norge går ut på å bygge ut naturarealer til landbruk, avskoging, by- og veiutbygging. Vi overforbruker arealet med få tanker om bærekraft. Arter og økosystemer kan utryddes, og vi vet ikke helt hvilke konsekvenser det kan ha på sikt.

12.7.5 en monokultur er når vi driver intensiv dyrking av bare en art innenfor et areal. Naturen blir lite variert, det biologiske mangfoldet avtar.

12.7.6 a) Vi innfører fremmede arter uten å vite i hvilken grad de kan utkonkurrere våre naturlige økosystemer.

E 12.1 A

E 12.2 B

E 12.4 a) Forråtnelse av rester i skogbunnen øker antall mikroorganismer som produserer karbondioksid.

b) Fjerner naturlige habitater (s. 421)

c) Bærekraft/føre-var. Finn argumenter og momenter i kap. 12.

d) Veksten går sakte. Fotosyntesens opptak av karbondioksid reduseres ettersom en skog blir eldre.

Følgende oppgaver bør besvares grundig. Her får du bare stikkord:

e) Hindre at naturen gror igjen og at disse habitatene forsvinner.

f) Ny skog binder karbondioksid og fungerer som lagringsplass.

g) Tropisk regnskog har en egenverdi og er et verdifullt sted å leve for mange planter og dyr, - også mage vi enda ikke kjenner og vet verdien av. Biodiesel kan heller lages av planteavfall.

h) Disse avlingene er jo egentlig mat. Er det moralsk riktig å lage brennstoff av dem?

i) Bevare arter, lagre CO2.

j) En måte å lagre karbon, dvs. CO Tungvint?