Rettelser Bios biologi 2 (2013)

Her finner du rettelser til Bios biologi 2-boka.

 

Rettelser til Bios biologi 2, 1.-4. opplag: 

Side 33: (midt på siden) kaurtang og spiraltang er samme art

Side 53: i den oransje faktaboksen øverst på siden har det falt ut et ord. Riktig tekst skal være:

.... Enzymer senker aktiveringsenergien og øker dermed reaksjonsfarten.

Kapittel 2, sidene 54-55 og 63-64: etter en eksamensoppgave om ATP-ase gitt våren 2016 kan en presisering være nyttig. ATP-ase er et samlebegrep for de enzymene som inngår i dannelse av ATP fra ADP, samt i spalting (hydrolyse) av ATP til ADP. I en del litteratur blir navnet ATP-syntase brukt om enzymet som katalyserer reaksjonen der det dannes ATP fra ADP. Dette er et høyere presisjonsnivå enn å bruke det mer generelle begrepet ATP-ase, når det snakk om dannelse av ATP.

Side 66: (margtekst) 1 µg = 10-6 g

Side 68: Figurtekst, siste linje: Reaksjonene er de samme i NADH og NADPH.

Side 108: her står det henvisning til en tabell bakerst i boka. Den tabellen ligger på nettstedet. Se i "mer om"-menyen i kapittel 4.

Side 110: første setning i andre avsnitt: her står det at glykolysen skjer gjennom elleve delreaksjoner. Det er mer vanlig å regne dette som ti trinn, så teksten bør endres til "Nedbrytningen av glykolysen skjer gjennom ti trinn"

side 186: I avsnittet "Kodominans" skal teksten i 7. og 8. linje være: "Allelene A og B fører til at det blir dannet to spesielle karbohydratmolekyler på utsiden av de røde blodcellene."
Molekylstrukturen på blodcellene består av karbohydrater, ikke proteiner.

side 214: Den sorte flua til høyre på figuren skal ha korte vinger, ikke lange.

Side 293: Det er feil bokstaver på allelene i figuren. Rettet versjon av figuren ligger på både elev- og lærernettsted.

Side 303: Definisjonen av pleiotropi i margen er riktig, men begrepet er brukt feil i siste avsnitt på siden. Ny tekst:

"Det er viktig å huske på at for de fleste karaktertrekk er det mange forskjellige gener som virker inn, at noen gener kan påvirke flere egenskaper (det vi kaller pleiotropi), og at enkelte gener kan forekomme i en lang rekke utgaver."

Side 326: tall for karbonlagre i havbunnen og grunnfjellet er feil. Riktig tall er ca. 7,5 x 1016

Setningen midt på siden blir da: "... Vi regner med at de kan inneholde mer enn 7,5 x 1016 tonn karbon."

side 408, teksten i den grønne rammen, 7. linje: " ... Uten den ville gjennomsnittstemperaturen på jorda ha ligget på rundt -18 °C i stedet for rundt 14 °C, som den er idag."

side 411-412: Bruken av negativ og positiv tilbakekopling er byttet om.
Positive tilbakekoplinger gjør at klimanendringene går enda fortere, negativ tilbakekopling demper klimaendringene. Midt på side 411 skal det derfor stå "Resultatet av positive tilbakekoplinger er økt hastighet i klimaendringene ..."
på side 412 skal tekst i siste linje over den oransje faktaboksen være: "..., og enkelte mekanismer vil gi negative tilbakekoplingseffekter."