1 Naturen rundt oss

Følgende kompetansemål blir dekket i dette kapitlet:

bie Du skal kunne

  • planlegge og gjennomføre undersøkelser i laboratorium fra alle hovedområdene, rapportere fra arbeidet med og uten digitale verktøy og peke på feilkilder i undersøkelsene
  • gjennomføre et større feltarbeid og bruke biologiske metoder til å samle inn, kartlegge og utforske ulike typer organismer og legge fram resultatene fra undersøkelsene
  • observere og navngi noen vanlige arter fra ulike biotoper og sammenligne dem med hensyn til fellestrekk og variasjon ved å bruke kunnskaper fra systematikk
  • trekke ut informasjon fra biologiske tekster, brosjyrer, aviser, bøker og fra Internett, og vurdere hvordan informasjonen er underbygd

Introfilm

Introduction to biomes

Nettressurser