Ekskursjonsopplegg biologi 1 - mangfold

Her finner du forslag til opplegg for ekskursjon til en biotop i nærmiljøet rundt skolen. 

Fra læreplanen:

Biologi 1, den unge biologen

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 
 

gjennomføre eit større feltarbeid og nytte biologiske metodar til å samle inn, kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane
observere og namngje nokre vanlege artar frå ulike biotopar og samanlikne dei med omsyn til fellestrekk og variasjon ved å bruke kunnskapar frå systematikk
trekkje ut informasjon frå biologiske tekstar, brosjyrar, aviser, bøker og frå Internett, og vurdere korleis informasjonen er underbygd
 

hvitveis2  

Dersom skolen bruker hele dager på et fag (fagdager) kan det med fordel brukes to slike dager. Et alternativ er å bruke lørdager eller andre fridager, og avspasere tilsvarende fra ordinær undervisning.

 

Feltdel

Klassen deles inn i grupper à 3-4 elever.

Hver av gruppene får i ”oppdrag” – eventuelt de velger selv – en biotop som de skal arbeide med en halv dag.

Biotoper velges ut fra hva som er tilgjengelig i skolens nærhet, eventuelt om klassen reiser samlet til et ekskursjonsområde.

 

Forslag til biotoper:

 • Myr
 • Ferskvann
 • Sjø / fjære
 • Skog (gran-, furu-, bar-, lauv-, bjørk- eller annet)
 • Dyrka mark
 • Park
 • Bydel
 • Snaufjell
 • Bekk / elv
 • Søppeltømmingsområde

 

 

 

Gruppene kan gjerne arbeide relativt fritt, men det er likevel viktig med skikkelig utstyr og informasjon om metoder som kan brukes.

Forslag til metoder i felt:

 • Observering / kartlegging
 • Fotografering, tegning
 • Bruk av feller, håver
 • Graving
 • Plukking i råtne stubber og under bark
 • Registring av lyder, spor og etterlatenskaper (som ekskrementer, hår...)

 

 

Etterarbeid

Hvis klassen har en hel dag til disposisjon, kan den siste halvdelen av dagen brukes til etterarbeid på skolen.

 

Forslag til metoder som kan benyttes:

 • Identifisering. Bestemme innsamlede eller registrerte arter til artsnavn eller gruppenavn.
 • Noen organismer kan prepareres / bevares ved hjelp av f.eks. tørking, pressing, fotografering eller ved at f.eks. insekter settes på nål.
 • Foreslå og tegne næringskjeder, næringsnett.
 • Vurdere menneskelig påvirkning.
 • Lage konklusjoner, f.eks. på hvorfor og hvordan de observerte organismene lever i den aktuelle biotopen.
 • Vurdere feilkilder. Kan noen arter være tilfeldig innom biotopen? Være spredt fra hager?
 • Finne mer informasjon om biotopen, tilpasning der og artene. Kilder kan være Internett, aviser, fagtidsskrifter, bibliotek, fagpersoner.
 • Finne interessant informasjon om enkelte arter, som f.eks. folketro, medisinsk bruk og matbruk.
 • Vurdering av disse kildene mht troverdighet.

 

Fremleggingsdel 

Dersom det er mange elever i klassen er det bra å ha litt sammenhengende tid til disposisjon, f.eks. en hel eller en halv dag. Det kan være en fordel at all presentasjon kommer så samlet som mulig.

Men dobbelttimer kan også brukes, dersom de ikke er spredt over for lang tid.

Hver gruppe presenterer sin biotop og resultatene av både feltarbeid og etterarbeid.

Det er fint om det kan legges opp til diskusjon og kommentarer i etterkant av hver presentasjon, eventuelt (også) etter at alle biotopene har vært presentert.

Resultatene av arbeidet kan også presenteres skriftlig, digitalt eller på andre måter.