Ø 1.2 Idèliste til feltarbeid i ferskvann

Hvis du vil arbeide videre med ferskvann som økosystem utover øvingen i boka, kan idèlisten nedenfor være nyttig.

 

 
Abiotiske faktorer:

-         lokalitetsbeskrivelser (kartreferanser, eksponering, geologi)

-         lysforhold

-         temperaturforhold

-         tilførsel fra elver/bekker og utløp

-         eventuelle demninger

-         erosjon fra områder rundt

-         vind, vindretning, sirkulasjon i vannet

-         siktdyp

-         pH

-         vannkvalitet: farge, innhold av ioner og oksygen

-         kulde/varme (vinter/sommer)

-         type innsjø: oligotrof, mesotrof, eutrof, dystrof

 

Biologiske parametere / biotiske faktorer:

-         opplevelse (se, høre, lukte, føle, beskrive, lage mat)

-         tegne (kart over området med lokalitetsbeskrivelse, forskjellige arter og deres plassering)

-         innsamling:

planter i strandkanten

planter ute i vannet

bunndyr

dyr på vannflaten

registrere fugler og andre dyr som har tilhold nær vannet

fisk

planktontrekk

-         spesielt tilpassede planter i forhold til høyde over havet / type innsjø

-         konkurranse (nisje, næring)

 

Parametere som kan være viktige for mennesker:

-         friluftsliv/badestrender og andre turområder

-         forurensning/utslipp, forsøpling

-         drikkevann

-         demninger, opp- og neddemming

-         bebyggelse, hus og hytter

-         seterdrift med dyr

-         industri