Ø 1.1 Jordprøveanalyser og idèliste til feltarbeid

Her finner du utfyllende stoff til Ø 1.1 Feltarbeid i skog.

 

 
Jordprøveanalyse på laboratoriet 

Følgende gjøres med de innsamlede jordprøvene:

Vanninnhold: Vei opp nøyaktig 25 g jord og legg den i en petriskål eller i aluminiumsfolie. Plasser prøven i et varmeskap ved 100–120 oC og la den stå natta over. Vei prøven på nytt. Differansen mellom målingene utgjør vanninnholdet i prøven. Finn vanninnholdet i prosent.

pH: Tørk litt av jordprøven. Ta ut 25 g, tilsett 50 cm3 destillert vann og rør rundt med en glassstav. La det stå i 5 minutter før du heller litt av væsken i et begerglass. Mål pH-verdien enten med et digitalt pH-meter eller med et pH-papir.

Organiske stoff (glødetap): Mål opp nøyaktig 5 g jord i en digel. Varm digelen med en gassbrenner i 10–15 minutter til jorda gløder. Jordprøvene kan også glødes i en keramikkovn. Rør litt et par ganger slik at alt organisk stoff brenner opp. Vei det som er igjen etter glødingen, og regn ut innholdet av det organiske stoffet i prosent. Hva slags jordtype har du? Bruk tabellen nedenfor.

 

Moldrik jord

6–15 % organisk stoff

Moldholdig jord

3–6 % organisk stoff

Moldfattig jord

0–3 % organisk stoff

 

Måling av nitrogen (N), fosfor (P) og andre stoffer: Det finnes ferdige analysesett med oppskrifter å få kjøpt.

Leireinnhold: Tilsett litt vann i noe av jordprøven til det blir en tykk grøt. Rull ut massen med hendene til en så tynn pølse som du greier. Mål tykkelsen og finn ut av oversikten nedenfor hvor mye leire det er i jorda. Mye leire betyr tynn pølse.

Leirfri jord

Under 2 % leire

Utrulling umulig

Svakt leirfri jord

2–5 % finleire

4–6 mm tykke tråder

Leirholdig jord

5–15 % finleire

3 mm tykke tråder

Skjør leire

15–25 % finleire

2 mm tykke tråder

Middels skjør leire

25–40 % finleire

1,5 mm tykke tråder

Stiv leire

40–60 % finleire

Tynnere     

 

For videre arbeid med feltarbeid i skogen, se nedenfor. Der finner du en idéliste til feltarbeid:

Abiotiske faktorer:

-         lokalitetsbeskrivelser (kartreferanser, eksponering, geologi)

-         topografi

-         sammenheng med type skog:

1)      lysforhold

2)      vind

3)      temperatur

4)      vanntilgang

5)      jord

-         jordkvalitet: overflatevann, eller trekker vannet ned til planterøttene

-         innhold av kalsiumsalter

-         organogen eller minerogen jord:

1)      veie/tørke for å teste vanninnhold

2)      veie/brenne for å teste innhold av organisk materiale

-         kulde/varme (vinter/sommer)

-         konkurranse (nisje, næring)

 

Biologiske parametere/biotiske faktorer:

-         opplevelse (se, høre, lukte, føle, beskrive)

-         tegne (kart over området med lokalitetsbeskrivelse, ulike arter)

-         grave profil, brunjord/podsol eller noe mellom

-         sjikt, alle fire?

-         karakteristiske forskjeller mellom gran- og furuskog (artsantall)

-         grad av suksesjon

-         sykdommer på trær

-         maurtuer: hvilken retning, maurens liv, hvor finnes egg og larver i tua, hvor skal maurene?

-         innsamling:

1)      bark fra trær (lav, eventuelt «småkryp» som våkner når de kommer inn i varmen)

2)      jordprøver

3)      dyr: slå håv mot busker, trær og feltsjikt

4)      biter av døde trær, nedbrytere, mange sopparter (sammenheng soppart og hva slags symbiont den ha)

5)      spor:

fotspor (hvordan og hvor beveger dyret seg)

ekskrementer

gnagemerker

 

Parametere som kan være viktige for mennesker:

-         utnytting av arter i skogen:

1)      direkte (hogst, plukke bær, jakte på dyr)

2)      friluftsliv/rekreasjon

-         forurensning/utslipp, forsøpling

-         sur nedbør gir dårlig vekst, eventuelt skogdød

-         bebyggelse: hytter og hus

-         veier langs skogen/skogsbilveier gir tilgang til nye arealer

-         historisk, gammelt beite- eller slåtteland?

-         planter og tradisjoner, f.eks. gamle medisinplanter

-         bikuber i lyngen

-         lav som indikator på luftforurensning