Tekstoppgave: Formering hos alger og frøplanter

Se på de to figurene nedenfor og svar på oppgavene. Figurene er fra Bios biologi 1 (2018).

  figur alger

 

figur frøplanter

Oppgave

Oppgave 1. Forklar med dine egne ord hvordan formeringen skjer hos algen sjøsalat.

Oppgave 2. Forklar med dine egne ord hvordan formeringen skjer hos frøplanter.

Oppgave 3. Sammenlik formeringen hos alger og frøplanter. Hvilke forskjeller og likheter finner du? Forklar dette utfra det du vet om utviklingen av plantelivet på jorda, og om tilpasningene hos disse to organismegruppene.